રીક્રિએશન કેન્દ્ર

Deo Bagh

1 આઉટડોર જગ્યા 1000 લોકો

+91 11 4666 1634

Mumbai - Agra National Hwy, Opposite Janaktal, Bahodapur, Jadhav Kothi, Gwalior
+91 11 4666 1634
+91 93002 70011
+91 751 282 0357
https://www.facebook.com/DeoBagh/
http://deo-bagh.neemranahotels.com/
weddings@neemranahotels.com
deobagh@neemranahotels.com
બેન્ક્વેટ હોલ
સમાન સ્થાનો
Fort View Cafe - MPT

₹ 450 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

200 લોકો માટે 1 ઇન્ડોર + આઉટડોર જગ્યા

Hotel Tansen Residency - MPT

₹ 475 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

40 લોકો માટે 1 ઇન્ડોર જગ્યા

800 લોકો માટે 1 આઉટડોર જગ્યા

250, 800 લોકો માટે 2 ઇન્ડોર + આઉટડોર જગ્યાઓ