બેન્ક્વેટ હોલ

Shubhim Highway Treat

વેજ પ્લેટ ₹ 300 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 400 માંથી

3 ઇન્ડોર જગ્યાઓ 20, 50, 150 લોકો

2 આઉટડોર જગ્યાઓ 200, 4000 લોકો

+91 88394 9 0374

NH3, Bamor, Gwalior
Opposite Mount Litera Zee School
+91 88394 90374
https://www.facebook.com/ShubhimHighway/?ref=page_internal&hc_ref=PAGES_TIMELINE
http://shubhim.com/
info@shubhim.com
બેન્ક્વેટ હોલ
સમાન સ્થાનો
Fort View Cafe - MPT

₹ 450 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

200 લોકો માટે 1 ઇન્ડોર + આઉટડોર જગ્યા

Hotel Tansen Residency - MPT

₹ 475 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

40 લોકો માટે 1 ઇન્ડોર જગ્યા

800 લોકો માટે 1 આઉટડોર જગ્યા

250, 800 લોકો માટે 2 ઇન્ડોર + આઉટડોર જગ્યાઓ