બેન્ક્વેટ હોલ

Hotel Mayur

+91 97130 5 1805

Station Road, Padav Chouraha, Laxman Pura, Lashkar, Gwalior
+91 97130 51805
https://www.facebook.com/hotelmayurgwalior/
http://www.hotelmayurgwalior.com/
hotelmayurgwalior@gmail.com
બેન્ક્વેટ હોલ

ખાસ લક્ષણો

સ્થળ પ્રકાર બેન્ક્વેટ હોલ
ખાનગી પાર્કિંગ અનુપલબ્ધ છે
આલ્કોહોલ સેવાઓ
મહેમાનો માટેનો રૂમ ઉપલબ્ધ છે

માટે સુયોગ્ય