ರೆಡಿಮೇಡ್ ವಿವಾಹ

₹ 5,00,000 – 1,00,00,000

ವಿವಾಹ ಯೋಜನೆ

₹ 50,000 – 5,00,000

ಹೊರ ಪ್ರದೇಶ ನೋಂದಣಿ

₹ 1,00,000 – 25,00,000

ಹೆಚ್ಚು 20 ತೋರಿಸಿ