तयार लग्न

₹ 5,00,000 — 1,00,00,000

लग्नाची योजना

₹ 50,000 — 5,00,000

बाहेरील नोंदणी

₹ 1,00,000 — 25,00,000

20 अधिक दर्शवा